Markanalys

I Naturvårdsverkets vägledning utgår man ifrån begreppen känslig markanvändning (KM) såsom bostadsmark och mindre känslig markanvändning (MKM) såsom industri- och kontorsmark.
Uppdelningen i markanvändningar är gjord då de risker som förknippas med en eventuell markförorening, i stor utsträckning är beroende av hur marken används.

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för jord, för KM respektive MKM.
De generella riktvärdenas syfte är att ge en indikation på huruvida en påvisad markförorening kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, utifrån hur marken används.
Ofta behöver platsspecifika riktvärden tas fram för att bedöma de faktiska riskerna utifrån förutsättningarna på den enskilda platsen.

Våra utredningarna balanseras på historisk kontroll samt typ av framtida användningsområde.Processen

Stacks Image 11