Våra tjänster

Vi arbetar med miljöanalyser och inventeringar av byggnadsmaterial och mark såväl som konsekvensanalyser inför fastighetsköp eller entreprenadprojekt.
I händelse av föroreningar hjälper vi också till i tillståndsärenden gentemot myndigheter.

Våra utredningarna balanseras på historisk kontroll samt typ av framtida användningsområde.


När ni har behov av att frakta bort överskottsmassor från erat entreprenadprojekt kommer det behövas ett markprov.
En miljöteknisk markundersökning visar föroreningssituationen i ett område. Vid bedömning av föroreningssituation och föroreningsspridning måste man ta hänsyn till ett stort antal faktorer:
Föroreningens kemiska och fysikaliska egenskaper,
biologisk nedbrytning, grundvattenströmning, geologi, mm.
Undersökningen bör göras av en sakkunnig för att vara säker på att provtagningen genomförs på ett korrekt sätt och därmed undvika problem längre fram.

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022.
Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

EcoSure kommer att tillhandahålla denna tjänsten i god tid innan lagen träder i kraft så snart alla riktlinjer är framtagna.

Stacks Image 45
Stacks Image 48